Share

Publications

book

Đánh giá của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện khuôn khổ quyền sở hữu và quản trị công ty của các doanh nghiệp nhà nước (SOEs). Báo cáo này đánh giá khuôn khổ quản trị công ty của khu vực doanh nghiệp nhà nước Việt Nam so với Hướng dẫn của OECD về Quản trị công ty doanh nghiệp nhà nước (Hướng dẫn SOE). Đánh giá đưa ra các khuyến nghị giúp các cơ quan chức năng Việt Nam giải quyết những thách thức tồn tại và chuyên nghiệp hóa chức năng sở hữu nhà nước.

Published on October 15, 2022Also available in: English

TABLE OF CONTENTS

Lời mở đầu
Từ viết tắt
Tóm tắ t báo cáo
Bối cảnh kinh tế và chính trị của Việt Nam
Tổng quan về khu vực nhà nước của Việt Nam
Khuôn khổ pháp lý và quy định
Quyền sở hữu và quản trị công ty
Phòng, chống tham nhũng và liêm chính trong DNNN
Những cải cách đã và đang diễn ra gần đây
Lý do hợp lý cho việc Nhà nước đóng vai trò Chủ sở hữu
Nhà nước đóng vai trò chủ sở
Doanh nghiệp nhà nước trên thị trường
Đối xử bình đẳng với cổ đông và các nhà đầu tư khác
Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm
Công bố thông tin và tính minh bạch
Trách nhiệm của các hội đồng trong các doanh nghiệp nhà nước
Kết luận và Khuyến nghị Kết luận
Phụ lục3 chapters available
Phụ lục A: Loại hình doanh nghiệp và quy mô các công ty con của các DNNN lớn trong danh mục quản lý của CMSC
Phụ lục B: Danh sách các doanh nghiệp niêm yết với vốn nhà nước do SCIC sở hữu không dưới 10%
Phụ lục C. Các doanh nghiệp đã niêm yết với vốn sở hữu nhà nước hợp nhất không dưới 10%
Powered by OECD iLibrary